เกี่ยวกับเรา
จักรยานไฟฟ้า EM – Electric Bike คือรถจักรยานไฟฟ้า ที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว มีทั้งแบบ จักรยานไฟฟ้าใช้ทดแทนมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางระยะใกล้ บิดก็ได้ปั่นก็ได้ จักรยานไฟฟ้า 3 ล้อ เหมาะกับผู้ที่ไม่มั่นใจขี่ 2 ล้อไม่คล่อง ปลอดภัยไม่ล้ม จะปั่ นออกกําลังกายก็ได้ จักรยานไฟฟ้าสําหรับวัยรุ่นในเมือง ที่เดินทางควบคู่กับรถไฟฟ้า BTS/MRT จักรยานไฟฟ้าเพื่อ การขนส่งบริษัทสามารถลดต้นทุนค่าพลังงานได้ถึง 10 เท่า และ ค่าบํารุงรักษาลดลง 50%
พันธกิจ
1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูงและปลอดภัยให้กับลูกค้า
2) สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รับผิดชอบต่อลูกค้า แก้ไขปัญหาของลูกค้า
3) การขยายช่องทางการจําหน่าย การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้า อย่างยุติธรรมเพื่อการดําเนินธุรกิจระยะยาว
4) พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและให้ความมั่นคงแก่พนักงาน
5) ลดปัญหามลภาวะ ปกป้องสิ่งแวดล้อม หันมาใช้พลังงานสะอาด
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําการจัดจําหน่ายและให้บริการหลังการขาย จักรยานไฟฟ้า จักรยานสามล้อไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า
ร่วมงานกับเรา
ผู้เชี่ยวชาญด้านยานพาหนะสองล้อไฟฟ้าและสามล้อไฟฟ้าในประเทศ โดยมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาศักยภาพขององค์กร บุคลากร คุณภาพประสิทธิภาพ การส่งมอบ และบริการ หลังการขาย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและก้าวสู่ความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม