7-11 Delivery
การบริการขนส่งในช่วงเวลานี้สําคัญมาก ผู้ประการส่วนใหญ่เลือกการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น ให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ง่ายขึ้น ส่งสินค้าได้ถึงมือผู้บริโภครวดเร็ว และยังประหยัดค่าขนส่งเพียงกิโลเมตรละ 4-5 สตางค์ เมื่อเทียบกับการใช้รถปกติแล้ว
Haupcar
ทางเลือกในธุรกิจ บริการเช่ารถในระยะทางสั้น ให้เหมาะกับการใช้งานที่ระยะทางในระยะใกล้ รถไฟฟ้า EM เป็นส่วนหนึ่งในการบริการรถที่ใช้ในสถานที่ราชการและพื้นที่ของรัฐ ที่ช่วยจัดการ การเดินทางของคุรได้อย่างง่ายขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณและผู้ประกอบการได้